T?p ?oàn Máy bay Th??ng M?i Trung Qu?c (Comac) cho bi?t ?? nh?n 1.061 ??n hàng máy bay C919 và ?? bàn giao 2 chi?c.

中國商飛公司(COMAC)表示,已收到1061架C919飛機的訂單,并已交付2架。

Sau 14 n?m phát tri?n, Comac C919 ???c Trung Qu?c c?p ch?ng nh?n cu?i tháng 9/2022. ?ay là m?u máy bay than h?p, có s?c ch?a 158-169 hành khách v?i t?m bay h?n 5.500 km. C919 s? c?nh tranh v?i Boeing 737 và Airbus 320.

經過14年的發展,商飛C919客機于2022年9月底獲得中國認證。這是一款窄體機型,可容納158-169名乘客,航程超過5500公里。C919將與波音737和空客320展開競爭。
原創翻譯:龍騰網 http://www.gdsfy.cn 轉載請注明出處


B?c Kinh hy v?ng C919 s? giúp Trung Qu?c gi?m s? ph? thu?c vào c?ng ngh? n??c ngoài. Chính ph? n??c này ??t m?c tiêu C919 chi?m 10% th? ph?n n?i ??a n?m 2025.

中國希望C919能夠幫助中國減少對外國技術的依賴。中國的目標是到2025年,C919能夠占國內市場份額的10%。