“Làm nhi?u h?n và nói ít h?n" là l?i khuyên c?a Wang Chuanfu, Ch? t?ch h?ng xe BYD v?a soán ng?i bán nhi?u ?t? ?i?n nh?t c?a Tesla.

“少說多做?!边@句話來自剛剛取代特斯拉成為電動汽車銷量第一的比亞迪董事長王傳福的名言。
原創翻譯:龍騰網 http://www.gdsfy.cn 轉載請注明出處


BYD ?? v??t qua ??i th? M? trong n?a ??u n?m nay, bán ???c kho?ng 641.000 xe plug-in (xe ?i?n hoàn toàn) và hybrid (xe lai ?i?n), so v?i 564.000 chi?c c?a Tesla. K?t qu? ?ánh d?u doanh s? bán hàng c?a BYD t?ng g?p 4 l?n so v?i ??u n?m, m?c dù có s? gián ?o?n do các ??t phong t?a ? Th??ng H?i.

2022年初,比亞迪銷售約 641,000 輛新能源電動汽車,超越了其美國競爭對手特斯拉,特斯拉的銷量僅為 564,000 輛。雖然比亞迪受到外部封鎖的影響,但該業績顯示,比亞迪的銷量較年初增長了四倍。

??ng sau v? th? thu?n l?i là m?t danh m?c c?ng ngh? sáng t?o. "BYD n?m v?ng các c?ng ngh? c?t l?i c?a toàn b? chu?i c?ng nghi?p, ch?ng h?n nh? pin, ??ng c? và ?i?u khi?n ?i?n t?", ?ng Wang tuyên b?.

技術創新融合是優勢地位的保障?!氨葋喌弦呀浾莆樟穗姵?、電機、電控等全產業鏈的核心技術?!蓖鮽鞲1硎?。

Cùng v?i ?ó, h? còn s? h?u th? m?nh ch?t bán d?n. B? ph?n s?n xu?t chip c?a BYD - BYD Semiconductor, chuyên s?n xu?t chip s? d?ng trong xe ?i?n. ?i?u này cho phép c?ng ty kh?c ph?c ???c tình tr?ng thi?u h?t chip ?? làm gián ?o?n doanh s? bán hàng c?a các c?ng ty khác.

除此之外,他們還擁有半導體優勢。比亞迪的芯片制造部門——比亞迪半導體,為新能源汽車制造的專門芯片,這也有效解決了該公司芯片短缺問題,避免了與其他公司一樣因芯片短缺造成銷售額下滑。

Th? tr??ng xe ?i?n toàn c?u ???c d? ?oán ??t 824 t? USD vào n?m 2030 (v?i t?c ?? t?ng tr??ng hàng n?m là 18%), theo t? ch?c nghiên c?u Allied Market Research. Trong ?ó, "tích h?p theo chi?u d?c ?ang mang l?i cho BYD s?c m?nh lau dài khi các ??i th? nh? h?n v?n ch?a ??t ???c", Bill Russo, Giám ??c ?i?u hành c?ng ty t? v?n ??u t? Automobility ? Th??ng H?i, nh?n xét.

據美國研究機構 Allied Market Research預測,到 2030 年,全球電動汽車市場將達到 8240 億美元(年增長率為 18%)。上海投資咨詢公司 Automobility 的首席執行官比爾·魯索 (Bill Russo) 表示,“垂直整合讓比亞迪具備更強勁的優勢”。

Trong 9 tháng ??u n?m nay, l?i nhu?n ròng c?a BYD t?ng g?n 4 l?n, lên m?c k? l?c 1,3 t? USD so v?i cùng k? n?m ngoái, nh? doanh s? bán xe ?i?n m?i t?ng v?t 250%, lên 1,2 tri?u ch?c.

今年前9個月,比亞迪凈利潤同比增長近4倍,達到了13億美元,創歷史紀錄。這得益于新能源汽車的銷量增長250%,達到120萬輛。

Giá tr? v?n hóa c?a c?ng ty là kho?ng 100 t? USD, th?p h?n Tesla nh?ng sánh ngang v?i t?ng giá tr? th? tr??ng c?a Ford và General Motors c?ng l?i. Thành c?ng c?a BYD ??a nhà sáng l?p kiêm Ch? t?ch c?ng ty Wang Chuanfu lên v? trí th? 11 trong 100 ng??i giàu nh?t Trung Qu?c, v?i tài s?n tr? giá 17,7 t? USD.

該公司市值約為1000億美元,雖略低于特斯拉,但與福特和通用汽車的總市值相當。比亞迪的成功,也讓該公司的創始人兼董事長王傳福在福布斯中國100名富豪中排名上升至第11位,資產價值177億美元。
原創翻譯:龍騰網 http://www.gdsfy.cn 轉載請注明出處T? phú Wang Chuanfu, Nhà sáng l?p kiêm Ch? t?ch BYD. ?nh: Forbes China

比亞迪創始人兼董事長、億萬富豪王傳福。圖片來源:福布斯中國

Ngoài Wang, BYD còn t?o ra 2 t? phú khác. Nhà ??ng sáng l?p ??ng th?i là em h? c?a Wang, Lu xiangyang, Giám ??c kh?ng ?i?u hành t?i BYD, x?p th? 18 v?i kh?i tài s?n tr? giá 12,7 t? USD. Giám ??c xia Zuoquan c?ng là m?t t? phú USD.

除了王傳福之外,比亞迪還培養了另外兩位億萬富翁。王傳福的表弟,比亞迪的聯合創始人、非執行董事呂向陽以127億美元的財富排名第18位。董事夏佐全也是美元億萬富翁。

Là cái tên quen thu?c ? Trung Qu?c, n?i BYD chi?m g?n 70% doanh s? bán hàng, Wang ?ang theo ?u?i tham v?ng toàn c?u m?nh h?n. T?i chau á, doanh nhan 56 tu?i này g?n ?ay ra m?t m?u xe ?i?n m?i ? Nh?t B?n, Thái Lan và ?n ??, ??ng th?i có k? ho?ch xay d?ng nhà máy ? Thái Lan và ?n ?? ?? t?ng c?ng su?t.

王傳福在中國家喻戶曉,比亞迪的銷量占中國汽車銷量的70%左右,王傳福正在追求更強大的全球野心。在亞洲,這位56歲的商人最近正向日本、泰國和印度推出了新的電動汽車車型,并計劃在泰國和印度建廠以增加產能。
原創翻譯:龍騰網 http://www.gdsfy.cn 轉載請注明出處


Tháng 10, BYD gi?i thi?u 3 m?u xe ?i?n t?i Paris Auto Show, m?t ph?n trong k? ho?ch dành cho chau ?u. C?ng ty ?ang có h?n 30 c? s? s?n xu?t trên toàn th? gi?i, d? ki?n bán ???c ít nh?t 1,5 tri?u xe ?i?n trong n?m nay, và m?c tiêu là 4 tri?u chi?c vào 2023.

10月,比亞迪在巴黎車展上推出了三款電動汽車,這是其歐洲計劃的一部分。目前,該公司在全球擁有30多個生產基地,目標是到2023年銷售400萬輛。

Theo ?ng Wang, làm ch? c?ng ngh? và có chi?n l??c chính là cách ?? thành c?ng. "Th? nh?t, c?ng ngh? ph?c v? chi?n l??c và th? hai là ph?c v? s?n ph?m. C?ng ngh? có th? làm cho chi?n l??c doanh nghi?p tr? nên chính xác h?n. Nó c?ng có th? giúp doanh nghi?p có cái nhìn cao h?n, xa h?n và sau h?n", ?ng nói.

王傳福認為,掌握核心技術和制定戰略才是成功之道?!耙皇羌夹g為戰略服務,二是技術為產品服務。技術可以讓企業的戰略更加精準,也可以幫助企業看得更高、更遠、更深?!彼f。

?ng cho r?ng chi phí c?a m?t chi?n l??c sai l?m th??ng b? ?ánh giá th?p. "N?u m?t m?u xe b? h?ng, có th? ch? m?t vài tr?m tri?u nhan dan t?, nh?ng n?u ??nh h??ng chi?n l??c sai l?m, có th? m?t t? 3 ??n 5 n?m và th?i gian kh?ng th? mua ???c b?ng ti?n", Wang nói.

錯誤策略的成本常常被低估。王傳福表示,“一款車型如果出了故障,可能只需要幾個億買單,但如果戰略方向錯誤,可能會浪費3到5年的時間,而時間是用金錢買不來的?!?/b>

S? k?t h?p thành c?ng gi?a c?ng ngh? và chi?n l??c t?i BYD có th? k? ??n s? phát tri?n c?a lo?i pin g?i là "blade battery", m?t gi?i pháp thay th? kh?ng ch?a coban cho các lo?i pin lithium-ion, giúp s?c an toàn và ?n ??nh h?n. BYD ch? t?o pin cho ?t? h? s?n xu?t và còn bán cho các c?ng ty khác, bao g?m c? Tesla.

比亞迪將技術與戰略成功結合,包括開發所謂的“刀片電池”,這是一種磷酸鐵鋰離電池,它是無鈷電池的替代品,充電更加安全穩定。比亞迪為其汽車自主研發的電池,也銷售給包括特斯拉在內的其他公司。

M?t ph?n khác trong chi?n l??c c?a BYD là t?o ra nh?ng m?u xe có giá c? ph?i ch?ng h?n so v?i các ??i th? c?nh tranh. Các c?ng ty s?n xu?t xe ?i?n Trung Qu?c khác nh? Nio và XPeng nh?m ??n th? tr??ng h?ng sang. Các m?u c?a Tesla có giá kh?i ?i?m kho?ng 50.000 USD tr??c khi có các ??t gi?m giá g?n ?ay.

比亞迪另一個戰略就是創造比競爭對手更實惠的車型。蔚來、小鵬等其他中國汽車公司瞄準了豪華車市場。最近,特斯拉各類車型的在降價之前的起步價約為 50,000 美元。

Trong khi, ph?n l?n s?n ph?m c?a BYD ???c bán v?i giá t? 13.200 USD ??n 46.700 USD. BYD c?ng có b? dày kinh nghi?m ho?t ??ng t?i th? tr??ng Trung Qu?c ??y c?nh tranh và ti?n ra n??c ngoài l?n ??u tiên cách ?ay g?n m?t th?p k? v?i m?t nhà máy s?n xu?t xe buyt ?i?n ? California.

與此同時,比亞迪大部分產品的售價在13,200美元至46,700美元之間。比亞迪不僅在競爭激烈的中國市場擁有豐富的運營經驗,更在十年前,首次走出國門,在美國加利福尼亞州建立了一家生產電動客車的工廠。

"BYD có m?t s? khách hàng khó tính, ?i?u này giúp h? phát tri?n và tích l?y nhi?u kinh nghi?m", Tu Le, Nhà sáng l?p Sino Auto Insights, c?ng ty t? v?n ngành ?t? Trung Qu?c, cho bi?t.

“比亞迪有一些挑剔的客戶,這有助于他們發展,并積累了豐富的經驗?!敝袊囆袠I咨詢公司--中國汽車洞察Sino Auto Insights創始人涂樂表示。

?ng Wang l?n lên ? m?t trong nh?ng t?nh nghèo nh?t ??t n??c. ?ng r?i quê ?i h?c ??i h?c, sau ?ó l?y b?ng th?c s? v? c?ng ngh? pin và làm phó giám sát t?i Vi?n nghiên c?u kim lo?i màu B?c Kinh. ? ?? tu?i 20, Wang chuy?n v? Tham Quy?n, trung tam kh?i nghi?p ? Trung Qu?c.

王傳福出生在中國最貧困的省份之一,之后他離開家鄉上大學,在北京有色金屬研究院獲得碩士學位,并留院擔任副研究員。20多歲時,王傳福來到中國的創業中心--深圳。
原創翻譯:龍騰網 http://www.gdsfy.cn 轉載請注明出處


N?m 1995, ?ng cùng ng??i em h? xiangyang l?p c?ng ty s?n xu?t pin ?i?n tho?i di ??ng có tên BYD – t? vi?t t?t c?a "Build Your Dreams" (T?m d?ch: T?o d?ng gi?c m? c?a b?n) – chuyên cung c?p cho các h?ng nh? Dell. Vào n?m 2003, ?ng m? r?ng sang l?nh v?c ?t? v?i vi?c mua c?ng ty nh? có tên Tsinchuan Automobile.

1995年,王傳福和表弟呂向陽創立了一家名為“比亞迪”(“Build Your Dreams”的縮寫)的手機電池制造公司,專門為戴爾等公司供應產品。2003年,他收購了一家名為秦川的汽車公司,進軍汽車行業。

Nh?ng chính kho?n ??u t? t? Oracle m?i th?c s? ??a BYD lên b?n ?? ??u t? toàn c?u. Vào n?m 2007, Berkshire Hathaway c?a Warren Buffett mua 10% c? ph?n v?i giá 8 ??la Hong Kong m?t c? phi?u. Hi?n Berkshire còn gi? kho?ng 7% c? ph?n, tr? giá h?n 5 t? USD. M?c dù BYD ??t ???c thành c?ng, t? phú Wang v?n gi? thái ?? khiêm t?n, th??ng tránh xu?t hi?n nhi?u tr??c c?ng chúng.

但真正讓比亞迪躋身全球投資版圖的是甲骨文的投資。2007年,沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司以每股8港元的價格收購了比亞迪10%的股份。目前,伯克希爾仍持有約7%的股份,價值超過50億美元。盡管比亞迪取得了成功,億萬富豪王傳福仍然保持著一貫的謙遜,很少在公眾媒體上露面。

Nhu c?u xe ?i?n ngày càng t?ng có th? t?o l?i ích cho các c?ng ty s?n xu?t xe ?i?n Trung Qu?c, ??c bi?t là BYD. Trong m?t báo cáo nghiên c?u g?n ?ay, HSBC d? ?oán doanh thu c?ng ty này s? t?ng g?p ba l?n, lên ??n 699 t? nhan dan t? vào n?m 2024, t? 216 t? nhan dan t? vào cu?i n?m 2021.

電動汽車需求量的增長將有利于中國電動汽車公司,尤其是比亞迪。匯豐銀行在最近的一份研究報告中預測,到2024年,比亞迪公司的收入將從2021年底的2160億元人民幣增長兩倍,達到6990億元人民幣。
原創翻譯:龍騰網 http://www.gdsfy.cn 轉載請注明出處


Cu?i n?m ngoái, có 16,5 tri?u ?t? ?i?n l?u th?ng trên ???ng toàn th? gi?i. Con s? này d? ki?n t?ng lên 300 tri?u chi?c vào n?m 2030, trong ?ó xe ?i?n chi?m 60% doanh s? bán ?t? m?i. Ngành c?ng nghi?p xe ?i?n ?ang chuy?n h??ng sang t??ng lai mà ?t? s?c nh? ?i?n tho?i di ??ng.

截至去年底,全球道路上行駛的新能源汽車數量為 1650 萬輛。到2030年,這一數字預計將增至3億輛,其中新能源汽車占新車銷量的60%。新能源汽車行業正在朝著像手機一樣充電的未來發展。

Bill Russo c?a Automobility cho bi?t, các c?ng ty Trung Qu?c b?t k?p xu h??ng này nh? m?t cách ?? v??t qua các c?ng ty ?t? ph??ng Tay. Trung Qu?c, nhà s?n xu?t xe ?i?n l?n nh?t th? gi?i và là th? tr??ng ?t? l?n nh?t, c?ng d?n ??u toàn c?u v? s?n xu?t pin xe ?i?n.

上海投資咨詢公司 Automobility 的首席執行官比爾·魯索 (Bill Russo) 表示,中國公司正以一種超越西方汽車公司的趨勢迅速發展。目前,中國是全球最大的電動汽車制造國和最大的汽車消費大國,也是全球電動汽車電池生產的領先者。

?ng Wang nh?n m?nh r?ng ph?i t?o ??t phá m?i cho c?ng ngh? c?a chính mình tr??c khi ng??i khác làm ?i?u ?ó."Có y th?c ??i m?i ?? tr? thành ng??i d?n ??u, chúng ta c?n liên t?c khám phá nh?ng l?nh v?c ch?a ???c bi?t ??n và ti?n v? phía tr??c m?t cách v?ng ch?c", ?ng nói.

王傳福強調,我們必須先人一步,在自己的技術上取得新的突破?!耙蔀轭I導者,就必須有創新意識,需要不斷去探索未知的領域,穩步前進?!?。王傳福說。

Quá trình ?ó kh?ng h? d? dàng. "BYD c?ng hi?n h?t mình cho nghiên c?u các c?ng ngh? n?ng l??ng m?i, v??t qua các nút th?t, và g?p r?t nhi?u khó kh?n", ?ng th?a nh?n. Nh?ng ?ng cho r?ng, s? kiên trì là m?t ph?n quan tr?ng c?a tinh th?n kinh doanh.

這個過程并不容易?!氨葋喌现铝τ谛履茉醇夹g開發研究,過程中也遇到了很多困難和挑戰?!彼寡?。但王傳福認為,堅持和毅力是企業精神的重要組成部分。

?i?u ?ó r?t h?u ích cho nh?ng lúc th? thách. Tháng tr??c, c?ng ty này ph?i t?m d?ng giao hàng m?u BYD ATTO 3 t?i Australia do v?n ?? tuan th? gh? tr? em. BYD c?ng n?m trong danh sách các nhà s?n xu?t xe ?i?n b? cu?n vào tình tr?ng b?t ?n kinh t? g?n ?ay.

這對挑戰也很有幫助。此前,由于兒童座椅合規問題,該公司不得不暫停在澳大利亞交付比亞迪 ATTO 3 車型。比亞迪也陷入經濟下滑的電動汽車制造商之列。

Thành c?ng trong m?t ngành thay ??i nhanh chóng có ngh?a là "ra quy?t ??nh linh ho?t và hi?u qu?", Wang cho bi?t. Hi?n nay, t?c ?? thay ??i c?a th? tr??ng và c?ng ngh? ngày càng nhanh.
"T?c ?? ph?n ?ng c?a doanh nghi?p v?i th? tr??ng ph?i theo k?p s? thay ??i c?a th?i ??i. N?u doanh nghi?p quy?t ??nh ch?m s? khó thành c?ng", ?ng nói thêm.

成功在瞬息萬變的行業中就意味著要有“靈活有效的決策”,王傳福表示。
如今,市場和技術更新迭代的步伐越來越快?!捌髽I對市場的反應速度必須跟上時代的變化。如果企業決策緩慢,將很難成功?!彼a充道。